ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

ފޯމު

ރިޕޯޓުތައް

އިޢުލާން

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ

އިންޓަވިއު ނަތީޖާ

މޭ 31, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ޗުއްޓީ ނަގާއިރު މަހޯލި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ގުޅޭ

މޭ 10, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2 - މަހޯލި ޕޯޓަލްގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު(ން) ނާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރު(ން) ބޭނުންކުރާނެ ޔޫސަރ އައިޑީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ

ޖަނަވަރީ 20, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 1 - އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 ހުށަހެޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން

ސަރކިއުލަރ

މޭ 31, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ޗުއްޓީ ނަގާއިރު މަހޯލި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ގުޅޭ

މޭ 10, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2 - މަހޯލި ޕޯޓަލްގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު(ން) ނާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރު(ން) ބޭނުންކުރާނެ ޔޫސަރ އައިޑީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ

ޖަނަވަރީ 20, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 1 - އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 ހުށަހެޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން

ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

އޭޕްރީލް 6, 2022

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ ޢުސޫލު

ނޮވެންބަރު 16, 2020

އާންމު އަޑުއެހުންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު (ދެވަނަ އިސްދާރު)

ޖޫން 16, 2019

މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ކޮށްދޭން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި އެދުމުގެ އުސޫލު

ފޯމު

މޭ 9, 2022

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

އޮކްޓޯބަރު 14, 2021

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އޭޕްރީލް 29, 2021

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު

ރިޕޯޓުތައް

އޭޕްރީލް 6, 2022

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2021 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2021 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މާރިޗު 9, 2022

އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021

މާރިޗު 8, 2021

އަހަރީ ރިޕޯޓު 2020

އިޢުލާން

ޖޫން 12, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮކިއޯމަންޓް އޮފިސަރ

މޭ 19, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

އޭޕްރީލް 28, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ

ސެޕްޓެންބަރު 12, 2022

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - އޮގަސްޓު 2022

އޮގަސްޓު 10, 2022

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ޖުލައި 2022

ޖުލައި 7, 2022

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ޖޫން 2022

އިންޓަވިއު ނަތީޖާ

ޖޫން 12, 2022

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ