ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

ފޯމު

ރިޕޯޓުތައް

އިޢުލާން

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ

އިންޓަވިއު ނަތީޖާ

ހައި ކޯޓުގެ ނިންމުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން

ޖަނަވަރީ 18, 2024

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 4 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ނޮވެންބަރު 30, 2023

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމާ ގުޅޭ

ޖުލައި 18, 2023

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމާ ގުޅޭ

ސަރކިއުލަރ

ޖަނަވަރީ 18, 2024

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 4 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ނޮވެންބަރު 30, 2023

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމާ ގުޅޭ

ޖުލައި 18, 2023

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމާ ގުޅޭ

ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

ފެބުރުވަރީ 29, 2024

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު

އޮކްޓޯބަރު 11, 2022

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު

އޮކްޓޯބަރު 11, 2022

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

ފޯމު

އޮކްޓޯބަރު 14, 2021

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އޭޕްރީލް 29, 2021

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު

ޖަނަވަރީ 9, 2021

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ރިޕޯޓުތައް

މާރިޗު 14, 2024

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2023

މާރިޗު 5, 2024

އިދާރަތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު - ރިޕޯޓު

ނޮވެންބަރު 18, 2023

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2022 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2022 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

އިޢުލާން

އޭޕްރީލް 16, 2023

މާރކްސް ޝީޓު

ފެބުރުވަރީ 2, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޖަނަވަރީ 11, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ

ފެބުރުވަރީ 16, 2023

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ޖަނަވަރީ 2023

ޖަނަވަރީ 11, 2023

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ޑިސެންބަރު 2022

ނޮވެންބަރު 16, 2022

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ނޮވެންބަރު 2022

އިންޓަވިއު ނަތީޖާ

ޖޫން 12, 2022

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

ހައި ކޯޓުގެ ނިންމުން

ޖަނަވަރީ 16, 2024

ޖަނަވަރީ 16, 2024

ޖަނަވަރީ 16, 2024

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން

ޖަނަވަރީ 18, 2024