ފޯމު

ރިޕޯޓުތައް

ސަރކިއުލަރ

ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ

އިންޓަވިއު ނަތީޖާ

އޭޕްރީލް 16, 2023

މާރކްސް ޝީޓު

ފެބުރުވަރީ 2, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޖަނަވަރީ 11, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އިޢުލާން

އޭޕްރީލް 16, 2023

މާރކްސް ޝީޓު

ފެބުރުވަރީ 2, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޖަނަވަރީ 11, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ފޯމު

އޮކްޓޯބަރު 14, 2021

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އޭޕްރީލް 29, 2021

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު

މާރިޗު 31, 2021

ޤާނޫނީވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ރިޕޯޓުތައް

މާރިޗު 12, 2023

އަހަރީ ރިޕޯޓު 2022

އޭޕްރީލް 6, 2022

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2021 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2021 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މާރިޗު 9, 2022

އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021

ސަރކިއުލަރ

ޖަނަވަރީ 22, 2023

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 1 - އަހަރީ ރިޕޯޓު 2022 ހުށަހެޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން

ޑިސެންބަރު 26, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 10 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

މޭ 31, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ޗުއްޓީ ނަގާއިރު މަހޯލި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ގުޅޭ

ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

އޮކްޓޯބަރު 11, 2022

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު

އޮކްޓޯބަރު 11, 2022

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

އޮކްޓޯބަރު 3, 2017

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު (ދެވަނަ އިޞްދާރު) އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ

ފެބުރުވަރީ 16, 2023

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ޖަނަވަރީ 2023

ޖަނަވަރީ 11, 2023

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ޑިސެންބަރު 2022

ނޮވެންބަރު 16, 2022

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ނޮވެންބަރު 2022

އިންޓަވިއު ނަތީޖާ

ޖޫން 12, 2022

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ