ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

ފޯމު

ރިޕޯޓުތައް

އިޢުލާން

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ

އިންޓަވިއު ނަތީޖާ

މޭ 31, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ޗުއްޓީ ނަގާއިރު މަހޯލި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ގުޅޭ

މޭ 10, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2 - މަހޯލި ޕޯޓަލްގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު(ން) ނާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރު(ން) ބޭނުންކުރާނެ ޔޫސަރ އައިޑީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ

ޖަނަވަރީ 20, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 1 - އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 ހުށަހެޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން

ސަރކިއުލަރ

މޭ 31, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ޗުއްޓީ ނަގާއިރު މަހޯލި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ގުޅޭ

މޭ 10, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2 - މަހޯލި ޕޯޓަލްގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު(ން) ނާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރު(ން) ބޭނުންކުރާނެ ޔޫސަރ އައިޑީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ

ޖަނަވަރީ 20, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 1 - އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 ހުށަހެޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން

ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

އޮކްޓޯބަރު 11, 2022

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު

އޮކްޓޯބަރު 11, 2022

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

އޭޕްރީލް 6, 2022

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ ޢުސޫލު

ފޯމު

މޭ 9, 2022

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

އޮކްޓޯބަރު 14, 2021

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އޭޕްރީލް 29, 2021

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު

ރިޕޯޓުތައް

މާރިޗު 12, 2023

އަހަރީ ރިޕޯޓު 2022

އޭޕްރީލް 6, 2022

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2021 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2021 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މާރިޗު 9, 2022

އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021

އިޢުލާން

ފެބުރުވަރީ 2, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޖަނަވަރީ 11, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޖޫން 12, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮކިއޯމަންޓް އޮފިސަރ

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ

ފެބުރުވަރީ 16, 2023

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ޖަނަވަރީ 2023

ޖަނަވަރީ 11, 2023

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ޑިސެންބަރު 2022

ނޮވެންބަރު 16, 2022

މަހޯލި ނިއުސްލެޓަރ - ނޮވެންބަރު 2022

އިންޓަވިއު ނަތީޖާ

ޖޫން 12, 2022

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ