ރިޕޯޓުތައް

އޭޕްރީލް 6, 2022

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2021 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2021 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މާރިޗު 9, 2022

އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021

މާރިޗު 8, 2021

އަހަރީ ރިޕޯޓު 2020

އޮކްޓޯބަރު 19, 2020

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު - 2019 ( މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު" ގެ 42 ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހަދައިފައިވާ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ 43 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތީން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުރައްވައި، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފޮނުއްވަން ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.)

ޖޫން 29, 2020

ފުރަބަންދުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު - 2

މާރިޗު 18, 2020

އަހަރީ ރިޕޯޓު - 2019

ޑިސެންބަރު 18, 2019

2014 - 2018 ނިޔަލަށް އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި އިދާރާތަކުގެ ތަފްޞީލު

އޮގަސްޓު 26, 2019

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2018 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2018 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މާރިޗު 17, 2019

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

މޭ 13, 2018

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2017 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2017 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މޭ 13, 2018

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2016 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2016 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މޭ 13, 2018

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2015 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2015 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މޭ 13, 2018

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2014 (މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 2014 ގެ މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެވެ.)

މާރިޗު 13, 2018

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017

މާރިޗު 12, 2017

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016

އޭޕްރީލް 7, 2016

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

ޖޫން 16, 2015

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014