ސަރކިއުލަރ

މޭ 31, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ޗުއްޓީ ނަގާއިރު މަހޯލި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ގުޅޭ

މޭ 10, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2 - މަހޯލި ޕޯޓަލްގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު(ން) ނާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރު(ން) ބޭނުންކުރާނެ ޔޫސަރ އައިޑީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ

ޖަނަވަރީ 20, 2022

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 1 - އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 ހުށަހެޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން

ޑިސެންބަރު 28, 2021

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 4 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އޮކްޓޯބަރު 24, 2021

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 3 - މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ގުޅޭ

މާރިޗު 21, 2021

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 2 - މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު އިސްލާޙުކުރުން

ޖަނަވަރީ 11, 2021

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 1 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުންް

ޑިސެންބަރު 10, 2020

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 11 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

އޮގަސްޓު 13, 2020

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 8 - މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހާމަކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުން