0

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން

އޮފީސް / އަތޮޅު

މިނިސްޓްރީ

ކުންފުނި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މިނިވަން މުއައްސަސާ

ސިޔާސީ ޕާޓީ

ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ބ

ހއ

މ

ލ

ގދ

ހދ

ރ

ޅ

އއ

ވ

ގއ

ނ

އދ

ޏ

ށ

ކ

ފ

ދ

ތ

ސ

ހިޔާރު ކުރައްވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އާއިޝަތު އަޤީދާ ޙަސަން

7848485

aqeedha.hassan@po.gov.mv

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މަރްޔަމް ޝައުފާ (ވަގުތީ)

9704696

mariyam.shaufa@po.gov.mv