0

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން

އޮފީސް / އަތޮޅު

މިނިސްޓްރީ

ކުންފުނި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މިނިވަން މުއައްސަސާ

ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ސިޔާސީ ޕާޓީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ބ

ހއ

މ

ލ

ގދ

ހދ

ރ

ޅ

އއ

ވ

ގއ

ނ

އދ

ޏ

ށ

ކ

ފ

ދ

ތ

ސ

ހިޔާރު ކުރައްވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ރައީސް އޮފީސް

އާއިޝަތު އަޤީދާ ޙަސަން

7848485

aqeedha.hassan@po.gov.mv