0

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން

އޮފީސް / އަތޮޅު

މިނިސްޓްރީ

ކުންފުނި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މިނިވަން މުއައްސަސާ

ސިޔާސީ ޕާޓީ

ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ބ

ހއ

މ

ލ

ގދ

ހދ

ރ

ޅ

އއ

ވ

ގއ

ނ

އދ

ޏ

ށ

ކ

ފ

ދ

ތ

ސ

ހިޔާރު ކުރައްވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

އަޙްމަދު ވިސާމް

9932626

ahmed.wisam@mohe.gov.mv

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

އާމިނަތު ޒޫނާ

7784838

aiminath.zoona@mohe.gov.mv