ތަސައްވަރާއި އަމާޒު

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތް ތެރިކަމާއެކު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށް، އޮފީހުގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުމަށް. އަދި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖިއަށް އަހުލުވެރި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ޒަމާނީފެންވަރަށް ވާސިލްވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކަށް ވުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އިދާރާތަކަކަށް ހެދުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހެން އިދާރާތަކަށް ނަމޫނާ އިދާރާއަކަށްވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޯރިކޮށްދިނުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ، ހަމަހަމަކަމާއެކު، އާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، އާންމު މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.

އޮފީހުގެ އިސްވެރިން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އިދުރީސް އިސްމާޢީލް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް

ޢާއިޝަތު އިޝާ

ޑިރެކްޓަރ

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲ

އޮފީހުގެ ޓީމު

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން

ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޝައްފާނު ޤާސިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރު

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަރްްޔަމް ޒުމާ މުޙައްމަދު

ލީގަލް އޮފިސަރ

ޙައްވާ ރައުދާ

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދު

ލީގަލް އޮފިސަރ

ޝައުފާ ފައިޞަލް

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

ޝިފްނީ ޝަރީފް

ލީގަލް އޮފިސަރ

ސަމާ އަލީ މުުރްތަޟާ

އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ

ޔަޒްދާން ރަޝީދު

މެސެންޖަރ

ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު

ޢާމިލު

ފާޠިމަތު ސަޢީދާ

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަށް

ކޮމެޓީއެއް ނަންގަވާ

ބިޑު ކޮމިޓީ

ވިސްލްބްލޯވަރ ކޮމިޓީ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް. އާރް. ޑީ ކޮމިޓީ)

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް

ޢާއިޝަތު އިޝާ

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޝައްފާނު ޤާސިމް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދު

ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުން

ނަންމަގާމުމުސާރަސަރވިސް އެލަވަންސްލިވިން އެލަވަންސްސްޕެޝަލް އެލަވަންސްފޯނު އެލަވަންސް
އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދުއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު30,000-15,0007,5001,000
އިދުރީސް އިސްމާޢީލްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް20,500-15,000-1,000
ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް15,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 5,250800
ޢާއިޝަތު އިޝާޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް11,5005,5003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 4,025250
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲޑިރެކްޓަރ12,5003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 4,375250
ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަންސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ9,5003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 3,325200
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ8,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,800200
ޝައްފާނު ޤާސިމްސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ8,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,800-
އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރުލީގަލް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
މަރްްޔަމް ޒުމާ މުޙައްމަދުޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450150
ޙައްވާ ރައުދާލީގަލް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450150
އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450150
އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދުފައިނޭންސް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
ޝައުފާ ފައިޞަލްލީގަލް އޮފިސަރ700030003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
ޝިފްނީ ޝަރީފްޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ700030003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450
ސަމާ އަލީ މުުރްތަޟާލީގަލް އޮފިސަރ7،0003،0003،000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
ޔަޒްދާން ރަޝީދުއައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ700030003000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
ޚަދީޖާ މުޙައްމަދުމެސެންޖަރ5,3002,000 3,000 (400 މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް) (ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 1,855-
ފާޠިމަތު ސަޢީދާޢާމިލު4,2002,0003,000 (1,094 މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް) (ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 1,470-

ތަސައްވަރާއި އަމާޒު

ތަސައްވަރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވަރަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އިދާރާ ތަކަކަށް ވުމެވެ

އަމާޒު

މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އެންމެން އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުވައި، މިމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދީގެން އެއީ ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުކޮށްދީ، މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިޖުރާއަތުތަކަށާއި މިންގަނޑު ތަކަށް ބަލައި، މި މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ހަމަތައް

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތް ތެރިކަމާއެކު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށް، އޮފީހުގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުމަށް. އަދި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖިއަށް އަހުލުވެރި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ޒަމާނީފެންވަރަށް ވާސިލްވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކަށް ވުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އިދާރާތަކަކަށް ހެދުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހެން އިދާރާތަކަށް ނަމޫނާ އިދާރާއަކަށްވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޯރިކޮށްދިނުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ، ހަމަހަމަކަމާއެކު، އާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، އާންމު މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.

އޮފީހުގެ އިސްވެރިން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އިދުރީސް އިސްމާޢީލް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް

ޢާއިޝަތު އިޝާ

ޑިރެކްޓަރ

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲ

އޮފީހުގެ ޓީމު

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން

ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޝައްފާނު ޤާސިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރު

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަރްްޔަމް ޒުމާ މުޙައްމަދު

ލީގަލް އޮފިސަރ

ޙައްވާ ރައުދާ

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދު

ލީގަލް އޮފިސަރ

ޝައުފާ ފައިޞަލް

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

ޝިފްނީ ޝަރީފް

ލީގަލް އޮފިސަރ

ސަމާ އަލީ މުުރްތަޟާ

އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ

ޔަޒްދާން ރަޝީދު

މެސެންޖަރ

ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު

ޢާމިލު

ފާޠިމަތު ސަޢީދާ

އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑު

ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

ކޮމެޓީއެއް ނަންގަވާ

ބިޑު ކޮމިޓީ

ވިސްލްބްލޯވަރ ކޮމިޓީ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް. އާރް. ޑީ ކޮމިޓީ)

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް

ޢާއިޝަތު އިޝާ

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޝައްފާނު ޤާސިމް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދު

ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

އޮފީހުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ތަފްސީލު

ނަންމަގާމުމުސާރަސަރވިސް އެލަވަންސްލިވިން އެލަވަންސްސްޕެޝަލް އެލަވަންސްފޯނު އެލަވަންސް
އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދުއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު30,000-15,0007,5001,000
އިދުރީސް އިސްމާޢީލްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް20,500-15,000-1,000
ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް15,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 5,250800
ޢާއިޝަތު އިޝާޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް11,5005,5003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 4,025250
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲޑިރެކްޓަރ12,5003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 4,375250
ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަންސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ9,5003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 3,325200
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ8,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,800200
ޝައްފާނު ޤާސިމްސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ8,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,800-
އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރުލީގަލް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
މަރްްޔަމް ޒުމާ މުޙައްމަދުޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450150
ޙައްވާ ރައުދާލީގަލް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450150
އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450150
އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދުފައިނޭންސް އޮފިސަރ7,0003,0003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
ޝައުފާ ފައިޞަލްލީގަލް އޮފިސަރ700030003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
ޝިފްނީ ޝަރީފްޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ700030003,000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450
ސަމާ އަލީ މުުރްތަޟާލީގަލް އޮފިސަރ7،0003،0003،000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
ޔަޒްދާން ރަޝީދުއައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ700030003000(ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 2,450-
ޚަދީޖާ މުޙައްމަދުމެސެންޖަރ5,3002,000 3,000 (400 މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް) (ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 1,855-
ފާޠިމަތު ސަޢީދާޢާމިލު4,2002,0003,000 (1,094 މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް) (ނޮން-ޕްރެކްޓިސިން އެލަވެންސް) 1,470-