ތަސައްވަރާއި އަމާޒު

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތް ތެރިކަމާއެކު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށް، އޮފީހުގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުމަށް. އަދި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖިއަށް އަހުލުވެރި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ޒަމާނީފެންވަރަށް ވާސިލްވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކަށް ވުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އިދާރާތަކަކަށް ހެދުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހެން އިދާރާތަކަށް ނަމޫނާ އިދާރާއަކަށްވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޯރިކޮށްދިނުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ، ހަމަހަމަކަމާއެކު، އާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، އާންމު މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.

އޮފީހުގެ އިސްވެރިން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އިދުރީސް އިސްމާޢީލް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް

ޢާއިޝަތު އިޝާ

ޑިރެކްޓަރ

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްﷲ

އޮފީހުގެ ޓީމު

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން

ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދު

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޝައްފާނު ޤާސިމް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އަރީބު ޙުސައިން

ލީގަލް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އާއިޝަތު ޔޫސުފުފުޅު

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަރްްޔަމް ޒުމްނާ

އެސިސްޓަންޓް ބިއުރޯ އޮފިސަރ

ޝިފްނީ ޝަރީފް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

ޝައުފާ ފައިޞަލް

މެސެންޖަރ

ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު

ޢާމިލު

ފާޠިމަތު ސަޢީދާ

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

ޙައްވާ ރައުދާ

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދު

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަށް

ކޮމެޓީއެއް ނަންގަވާ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

ބިޑު ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް. އާރް. ޑީ ކޮމިޓީ)

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ވިސްލްބްލޯވަރ ކޮމިޓީ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން

ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޝައްފާނު ޤާސިމް

ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުން

ނަންމަގާމުމުސާރަސަރވިސް އެލަވަންސްލިވިން އެލަވަންސްސްޕެޝަލް އެލަވަންސްފޯނު އެލަވަންސް
އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދުއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު30000-1500075001000
އިދުރީސް އިސްމާޢީލްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް20500-15000-1000
ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް15,0003,000--800
ޢާއިޝަތު އިޝާޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް115005500--250
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްﷲޑިރެކްޓަރ12,5003,000--250
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް----
ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަންސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ95003000--200
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ80003000--200
އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ70003000-150
ޝައްފާނު ޤާސިމްސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ80003000---
އަރީބު ޙުސައިންކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން70003000---
އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރުލީގަލް އޮފިސަރ70003000---
އާއިޝަތު ޔޫސުފުފުޅުލީގަލް އޮފިސަރ70003000---
މަރްްޔަމް ޒުމްނާޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ70003000---
ޝިފްނީ ޝަރީފްއެސިސްޓަންޓް ބިއުރޯ އޮފިސަރ 60002000---
ޝައުފާ ފައިޞަލްއެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ60002000---
ޚަދީޖާ މުޙައްމަދުމެސެންޖަރ53002000400 (މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް)--
ފާޠިމަތު ސަޢީދާޢާމިލު420020001094 (މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް)--
ޙައްވާ ރައުދާޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ7,0003,000---
އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ70003000---
އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދުފައިނޭންސް އޮފިސަރ70003000---

ތަސައްވަރާއި އަމާޒު

ތަސައްވަރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވަރަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އިދާރާ ތަކަކަށް ވުމެވެ

އަމާޒު

މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އެންމެން އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުވައި، މިމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދީގެން އެއީ ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުކޮށްދީ، މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިޖުރާއަތުތަކަށާއި މިންގަނޑު ތަކަށް ބަލައި، މި މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ހަމަތައް

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތް ތެރިކަމާއެކު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށް، އޮފީހުގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުމަށް. އަދި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖިއަށް އަހުލުވެރި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ޒަމާނީފެންވަރަށް ވާސިލްވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކަށް ވުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އިދާރާތަކަކަށް ހެދުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހެން އިދާރާތަކަށް ނަމޫނާ އިދާރާއަކަށްވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޯރިކޮށްދިނުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ، ހަމަހަމަކަމާއެކު، އާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، އާންމު މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.

އޮފީހުގެ އިސްވެރިން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އިދުރީސް އިސްމާޢީލް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް

ޢާއިޝަތު އިޝާ

ޑިރެކްޓަރ

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްﷲ

އޮފީހުގެ ޓީމު

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން

ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދު

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޝައްފާނު ޤާސިމް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އަރީބު ޙުސައިން

ލީގަލް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އާއިޝަތު ޔޫސުފުފުޅު

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަރްްޔަމް ޒުމްނާ

އެސިސްޓަންޓް ބިއުރޯ އޮފިސަރ

ޝިފްނީ ޝަރީފް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

ޝައުފާ ފައިޞަލް

މެސެންޖަރ

ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު

ޢާމިލު

ފާޠިމަތު ސަޢީދާ

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

ޙައްވާ ރައުދާ

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދު

އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑު

ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

ކޮމެޓީއެއް ނަންގަވާ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

ބިޑު ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް. އާރް. ޑީ ކޮމިޓީ)

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ވިސްލްބްލޯވަރ ކޮމިޓީ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން

ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ޝައްފާނު ޤާސިމް

ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

އޮފީހުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ތަފްސީލު

ނަންމަގާމުމުސާރަސަރވިސް އެލަވަންސްލިވިން އެލަވަންސްސްޕެޝަލް އެލަވަންސްފޯނު އެލަވަންސް
އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދުއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު30000-1500075001000
އިދުރީސް އިސްމާޢީލްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް20500-15000-1000
ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް15,0003,000--800
ޢާއިޝަތު އިޝާޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް115005500--250
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްﷲޑިރެކްޓަރ12,5003,000--250
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް----
ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަންސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ95003000--200
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ80003000--200
އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ70003000-150
ޝައްފާނު ޤާސިމްސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ80003000---
އަރީބު ޙުސައިންކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން70003000---
އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރުލީގަލް އޮފިސަރ70003000---
އާއިޝަތު ޔޫސުފުފުޅުލީގަލް އޮފިސަރ70003000---
މަރްްޔަމް ޒުމްނާޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ70003000---
ޝިފްނީ ޝަރީފްއެސިސްޓަންޓް ބިއުރޯ އޮފިސަރ 60002000---
ޝައުފާ ފައިޞަލްއެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ60002000---
ޚަދީޖާ މުޙައްމަދުމެސެންޖަރ53002000400 (މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް)--
ފާޠިމަތު ސަޢީދާޢާމިލު420020001094 (މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް)--
ޙައްވާ ރައުދާޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ7,0003,000---
އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ70003000---
އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދުފައިނޭންސް އޮފިސަރ70003000---