މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުޝަހަޅުއްވާ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން

ޝައުފާ ފައިޞަލް

3006032

shaufa.faisal@icom.mv

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދު

3010988

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އިދުރީސް އިސްމާޢީލް

3006031

އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

3010991

އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3010998

ޝައްފާނު ޤާސިމް

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

3006036

ލީގަލް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

ޢާއިޝަތު އިޝާ

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް

3006034

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

3010995

އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރު

ލީގަލް އޮފިސަރ

3006032

ޝައުފާ ފައިޞަލް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

3006032

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ

3010993

އަޙްމަދު ރައްޔާން ރަޝީދު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

3010994

ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

މަރްްޔަމް ޒުމާ މުޙައްމަދު

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

3010989

ކޮމިޝަނަރުގެ ބިޔުރޯ

ޝިފްނީ ޝަރީފް

އެސިސްޓަންޓް ބިއުރޯ އޮފިސަރ

3010992

ޓްރެއިން އެންްޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް

ޙައްވާ ރައުދާ

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

3005685

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

3010996

ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓް

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲ

ޑިރެކްޓަރ

3010989

ލީގަލް އެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް

ސަމާ އަލީ މުުރްތަޟާ

ލީގަލް އޮފިސަރ

3016754