މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުޝަހަޅުއްވާ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން

މަރްޔަމް ނޫރާ

3010994

mariyam.noora@icom.mv

ޝައުފާ ފައިޞަލް

3006032

shaufa.faisal@icom.mv

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދު

3010988

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އިދުރީސް އިސްމާޢީލް

3006031

ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

3010997

މަރްްޔަމް ޒުމްނާ

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

3010989

އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

3010991

އާމިނަތު ރާޔާ އަޙުމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3006035

ޝައްފާނު ޤާސިމް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

3006036

ލީގަލް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

ޢާއިޝަތު އިޝާ

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް

3006034

ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

3010995

އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރު

ލީގަލް އޮފިސަރ

3006032

އާއިޝަތު ޔޫސުފުފުޅު

ލީގަލް އޮފިސަރ

3006034

ޝައުފާ ފައިޞަލް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

3006032

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ

3010993

މަރްޔަމް ނޫރާ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

3010994

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓް

އަރީބު ޙުސައިން

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

7923396

ކޮމިޝަނަރުގެ ބިޔުރޯ

ޝިފްނީ ޝަރީފް

އެސިސްޓަންޓް ބިއުރޯ އޮފިސަރ

3010998

ޓްރެއިން އެންްޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް

ޙައްވާ ރައުދާ

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

3005685

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

އިބްރާހީމް ޢަމީދު ޢުބައިދު

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

3010996