ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް

އިދާރާތަކަށް ދޭ ތަމްރީނު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަަރަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކާމެދު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ތަމްރީނު

އާންމު ރައްޔިތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދުުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް

ނޮވެންބަރު

16

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ މަހޯލި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

ޖުލައި

20

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ މަހޯލި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

މައުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުން