ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް

އިދާރާތަކަށް ދޭ ތަމްރީނު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަަރަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކާމެދު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ތަމްރީނު

އާންމު ރައްޔިތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދުުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް

މޭ

31

މަހޯލި ވޯކްޝޮޕް - ބ. އަތޮޅު

މޭ

9

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިައަލް ހޮސްޕިޓަލުިގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގ

މައުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުން