ނިންމުންތައް

ޖޫން 2022

މޭ 2022

އޭޕްރީލް 2022

މާރިޗު 2022

ފެބުރުވަރީ 2022

ޖަނަވަރީ 2022

ޑިސެންބަރު 2021

ނޮވެންބަރު 2021

އޮކްޓޯބަރު 2021

ސެޕްޓެންބަރު 2021

މާރިޗު 2021

ފެބުރުވަރީ 2021

ޖަނަވަރީ 2021

ޑިސެންބަރު 2020

ނޮވެންބަރު 2020

އޮކްޓޯބަރު 2020

ސެޕްޓެންބަރު 2020

Year

ލިބުނު ތާރީޙް

މޭ 17, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

އޮފީސް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ނިމުނު ތާރީޙް

ޖޫން 7, 2022

މިއީ، "އޮފީސް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު" އިން 2017 އިން 2021 ގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި/ނުވަތަ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އޮފީހުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލުތައް ހޯދުމަށް އެދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން 2022 މާރިޗު 08ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ފޯމަށް ޤާނޫނުގެ 7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މިއީ، "އޮފީސް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު" އިން 2017 އިން 2021 ގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި/ނުވަތަ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އޮފީހުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލުތައް ހޯދުމަށް އެދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން 2022 މާރިޗު 08ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ފޯމަށް ޤާނޫނުގެ 7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާތީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 2022 ޖޫން 21ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވަބުދަރީ ވުމަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ މަޢުލޫމާތު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް އެންގުމަށާއި މީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދިނުމަށް ލަސްތަކެއް ނާންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ނަސޭހަތްތެރި ވަމެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވާނަމަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރާގެ މައްޗަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަންވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

މޭ 17, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިމުނު ތާރީޙް

ޖޫން 2, 2022

މިއީ، ސ. ފޭދޫ، ސަނާމުގު ކިޔުނު ގޯއްޗާއި ބެހޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، 11 މެއި 2022 ގައި އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ފޯމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބަޔާންކުރާ 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއިން ޖަވާބެއްދީފައިނުވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މިއީ، ސ. ފޭދޫ، ސަނާމުގު ކިޔުނު ގޯއްޗާއި ބެހޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، 11 މެއި 2022 ގައި އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ފޯމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބަޔާންކުރާ 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއިން ޖަވާބެއްދީފައިނުވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުކަމަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ފަސްވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް، ރަސްމީ 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު، މި އޮފީހަށް އެ ޖަވާބުގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުވުމަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

މޭ 11, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

ސްޓޭޓް ޓެރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ޕެރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ކޮމްޕެނީ

ނިމުނު ތާރީޙް

ޖޫން 2, 2022

މި މައްސަލައަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 އެޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހު ސްޓޭޓް ޓެރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ޕެރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އަށް ހުށަހެޅި ފޯމަށް 21 ދުވަސް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މި މައްސަލައަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 އެޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހު ސްޓޭޓް ޓެރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ޕެރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އަށް ހުށަހެޅި ފޯމަށް 21 ދުވަސް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށާހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު: ICOM-A/2021/61 މައްސަލައިގެ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ޝަކުވާ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޭޕްރީލް 25, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިމުނު ތާރީޙް

މޭ 17, 2022

މިއީ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ތުރާކުނު އިން، ހއ.ތުރާކުނު، ރޯޝަނީގެ، އަލްމަރްޙޫމް އަހުމަދު ޤާސިމް އަށް ލިބިފައިވާ ގޯއްޗާއި ބެހޭގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، 04 ޑިސެންބަރު 2021ގައި އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ފޯމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބަޔާންކުރާ 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއިން ޖަވާބެއްދީފައިނުވާތި ، އެކަމާ ގުޅިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މިއީ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ތުރާކުނު އިން، ހއ.ތުރާކުނު، ރޯޝަނީގެ، އަލްމަރްޙޫމް އަހުމަދު ޤާސިމް އަށް ލިބިފައިވާ ގޯއްޗާއި ބެހޭގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، 04 ޑިސެންބަރު 2021ގައި އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ފޯމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބަޔާންކުރާ 21 (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއިން ޖަވާބެއްދީފައިނުވާތި ، އެކަމާ ގުޅިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުކަމަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު، 2022މެއި 17ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު، މި އޮފީހަށް އެ ޖަވާބުގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުވުމަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޭޕްރީލް 19, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނިމުނު ތާރީޙް

މޭ 17, 2022

މި މައްސަލައަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ޔުނިޓުގެ މެންޑޭޓް ހޯދުމަށް އެދި، 2022 މާރިޗު 20ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ 7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ޖަވާބުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މި މައްސަލައަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ޔުނިޓުގެ މެންޑޭޓް ހޯދުމަށް އެދި، 2022 މާރިޗު 20ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ 7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ޖަވާބުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާ، ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުން، މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ "މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ޔުނިޓުގެ މެންޑޭޓް" އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންކަމުން، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 2022 މެއި 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހު، މި އޮފީހަށް އެ ޖަވާބުގެ ކޮޕީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންގަމެވެ.