ނިންމުންތައް

ޑިސެންބަރު 2023

ނޮވެންބަރު 2023

އޮކްޓޯބަރު 2023

ސެޕްޓެންބަރު 2023

އޮގަސްޓު 2023

ޖުލައި 2023

ޖޫން 2023

މޭ 2023

އޭޕްރީލް 2023

މާރިޗު 2023

ފެބުރުވަރީ 2023

ޖަނަވަރީ 2023

ޑިސެންބަރު 2022

ނޮވެންބަރު 2022

އޮކްޓޯބަރު 2022

ސެޕްޓެންބަރު 2022

އޮގަސްޓު 2022

ޖުލައި 2022

ޖޫން 2022

މޭ 2022

އޭޕްރީލް 2022

މާރިޗު 2022

ފެބުރުވަރީ 2022

ޖަނަވަރީ 2022

ޑިސެންބަރު 2021

ނޮވެންބަރު 2021

އޮކްޓޯބަރު 2021

ސެޕްޓެންބަރު 2021

މާރިޗު 2021

ފެބުރުވަރީ 2021

ޖަނަވަރީ 2021

ޑިސެންބަރު 2020

ނޮވެންބަރު 2020

އޮކްޓޯބަރު 2020

ސެޕްޓެންބަރު 2020

Year

ލިބުނު ތާރީޙް

ނޮވެންބަރު 4, 2023

ރައްދުވާ ފަރާތް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ނިމުނު ތާރީޙް

ޑިސެންބަރު 18, 2023

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މިދިޔަ 10 އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް އެއިދާރާއިން އެއްވެސް އިޖާބައެއް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ހޯދަން އެދުނު މަޢުލޫމާތަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާތީވެ، މި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އަންގައި މި ޝަކުވާގައި ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ލިޔުންތައް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މިދިޔަ 10 އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް އެއިދާރާއިން އެއްވެސް އިޖާބައެއް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ހޯދަން އެދުނު މަޢުލޫމާތަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާތީވެ، މި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އަންގައި މި ޝަކުވާގައި ނިންމާފައި ވެއެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުން، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ މަޢުލޫމާތަކީ ދޫކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އަންގަމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 17, 2023

ރައްދުވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ނިމުނު ތާރީޙް

ނޮވެންބަރު 14, 2023

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތުން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލެމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، 2023 ޖުލައި އާ ހަމައަށް އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރާތެކެވެ. އެފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ މ ޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރީގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު ހޯދުމަށެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް އިޖާބައެއް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލިއިރު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން 2012 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އެމް.އާރ.އައި. ގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 2021 ވަނަ އަހަރު ނަގާފައިވާ އެމް.އާރ.އައި. ގެ ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް، ހާޑް ކޮޕީ ލިބިފައި ނުވާތީ އެ މަޢުލޫމާތު ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަށް އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ނެތްނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ލިޔުންތައް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތުން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލެމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، 2023 ޖުލައި އާ ހަމައަށް އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރާތެކެވެ. އެފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ މ ޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރީގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު ހޯދުމަށެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް އިޖާބައެއް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލިއިރު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން 2012 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އެމް.އާރ.އައި. ގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 2021 ވަނަ އަހަރު ނަގާފައިވާ އެމް.އާރ.އައި. ގެ ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް، ހާޑް ކޮޕީ ލިބިފައި ނުވާތީ އެ މަޢުލޫމާތު ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަށް އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ނެތްނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ލިބިފައި ނުވާ މަޢުލޫމާތުކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ "2021 އަދި 2012 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަދާފައިވާ އެމް.އާރ.އައި ގެ ހާޑް ފިލްމް" މި މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ބެލެހެއްޓިފައި ހުރިނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ނެތްނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އަންގައި މި ޝަކުވާ ނިންމައިފީމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮކްޓޯބަރު 24, 2023

ރައްދުވާ ފަރާތް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސް ޕަރސަންގެ އޮފީސް

ނިމުނު ތާރީޙް

ނޮވެންބަރު 13, 2023

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅެގޮތުން އެއިދާރާއިން ނަގާފައިވާ އެކިފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ކިތާބީ ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީއެށް ހޯދުމަށް އެދި އެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި މައޫލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ އޮފީހަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ އޮފީހުން ވަނީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ ކިތާބީ ބަޔާން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އޯޑިއޯ ބަޔާނާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައްވެސް ނުދެއެވެ. އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އެހެން ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ބުނެ ރައްދުވާ އިދާރާއިން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައަށް ބެލި ބެލުމުން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ އޯޑިއޯ ބަޔާނަކީ ދޫކުރެވޭނެ ބަޔާނެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނެއް އޮތްތޯ މި އޮފީހުން ބެލިއިރު އޮތީ އެންމެ ފަރާތެއްގެ ބަޔާނެއްކަމަށްވާތީ، އެ ބަޔާނުގައިވާ އިސްތިސްނާ މަޢުލޫމާތު އުނިކުރިނަމަވެސް އެ ބަޔާން ދިންފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވެގެންދާނެތީ އެ މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ލިޔުންތައް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅެގޮތުން އެއިދާރާއިން ނަގާފައިވާ އެކިފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ކިތާބީ ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީއެށް ހޯދުމަށް އެދި އެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި މައޫލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ އޮފީހަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ އޮފީހުން ވަނީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ ކިތާބީ ބަޔާން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އޯޑިއޯ ބަޔާނާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައްވެސް ނުދެއެވެ. އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އެހެން ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ބުނެ ރައްދުވާ އިދާރާއިން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައަށް ބެލި ބެލުމުން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ އޯޑިއޯ ބަޔާނަކީ ދޫކުރެވޭނެ ބަޔާނެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނެއް އޮތްތޯ މި އޮފީހުން ބެލިއިރު އޮތީ އެންމެ ފަރާތެއްގެ ބަޔާނެއްކަމަށްވާތީ، އެ ބަޔާނުގައިވާ އިސްތިސްނާ މަޢުލޫމާތު އުނިކުރިނަމަވެސް އެ ބަޔާން ދިންފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވެގެންދާނެތީ އެ މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިލްތިމާސް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ރައްދުވާ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ އޯޑިއޯ ބަޔާނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމުން އެ މަޢުލޫމާތަކީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދުނު ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމުގެ ދެވަނަ ބައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ، "މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ބަޔާންތަކެއްވާނަމަ އެބަޔާންތައް" ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް ބޭއްވުނު ސިއްރު ބައްދަލުވުމުގައި އިދާރާގައި އޮތީ އިލްތިމާސް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ އިތުރުން އެންމެ ބަޔާނެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާނުގައިވާ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު އުނިކުރި ނަމަވެސް އެ ބަޔާން ދިންފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވެގެން ދާނެތީ އާއި މި މަޢުލޫމާތަކީ ބުނެވުނު ޤާނޫނުގެ 23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައިވާތީ، އިލްތިމާސް ރައްދުވާ އިދާރާގެ މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ ޖަވާބުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބު ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮކްޓޯބަރު 15, 2023

ރައްދުވާ ފަރާތް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ނިމުނު ތާރީޙް

ނޮވެންބަރު 1, 2023

2003 ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ވަކިވަކި މަސްތަކުގައި ވަޒީފާތައް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް ހިއްސާކުރުމަށް އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެށް އަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް އެ އިދާރާއިން އެއްވެސް އިޖާބައެއް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ޝަކުވާ ބެލިއިރު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަމުން، މި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ލިޔުންތައް

2003 ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ވަކިވަކި މަސްތަކުގައި ވަޒީފާތައް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް ހިއްސާކުރުމަށް އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެށް އަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް އެ އިދާރާއިން އެއްވެސް އިޖާބައެއް ދީފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ޝަކުވާ ބެލިއިރު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަމުން، މި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާތީ، އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަށް އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް އޮތް ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، ރަސްމީ 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންގައި މި ޝަކުވާ ނިންމައިފީމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

ސެޕްޓެންބަރު 14, 2023

ރައްދުވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ނިމުނު ތާރީޙް

އޮކްޓޯބަރު 12, 2023

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމް.ޑީ.އޭ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ (އޭ.ޕީ) އާއި އެކު ވެފައިވާ ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. މި ޝަކުވާ ބެލުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ގެ މާނައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، އެ ޕާޓީ އަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެހީ ލިބޭތީ އެ ޕާޓީއަކީ ވެސް ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ލިޔުންތައް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމް.ޑީ.އޭ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ (އޭ.ޕީ) އާއި އެކު ވެފައިވާ ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. މި ޝަކުވާ ބެލުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ގެ މާނައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، އެ ޕާޓީ އަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެހީ ލިބޭތީ އެ ޕާޓީއަކީ ވެސް ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 72 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދަޢުލަތުގެ އިދާރާ" ގެ މާނައިގެ ތެރެއަށް އެމް.ޑި.ޕީ ވަންނަ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.