ނިންމުންތައް

ސެޕްޓެންބަރު 2022

ޖުލައި 2022

ޖޫން 2022

މޭ 2022

އޭޕްރީލް 2022

މާރިޗު 2022

ފެބުރުވަރީ 2022

ޖަނަވަރީ 2022

ޑިސެންބަރު 2021

ނޮވެންބަރު 2021

އޮކްޓޯބަރު 2021

ސެޕްޓެންބަރު 2021

މާރިޗު 2021

ފެބުރުވަރީ 2021

ޖަނަވަރީ 2021

ޑިސެންބަރު 2020

ނޮވެންބަރު 2020

އޮކްޓޯބަރު 2020

ސެޕްޓެންބަރު 2020

Year

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 17, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިމުނު ތާރީޙް

ސެޕްޓެންބަރު 8, 2022

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖޫން 27ވަނަ ދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް އެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ، އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

-

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖޫން 27ވަނަ ދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް އެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ، އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 28 އޮގަސްޓް 2022 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ ކަންކަން ރޭވިފައިހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ހޯދުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ މަތިން ގާއިމުކުރުމަށް އަންގަމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 24, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނިމުނު ތާރީޙް

ސެޕްޓެންބަރު 6, 2022

މި މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށް 2022 މެއި 31ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީއާއި އެ ހުށަހެޅުން ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިނުވާތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މި މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށް 2022 މެއި 31ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީއާއި އެ ހުށަހެޅުން ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިނުވާތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ފޯމެއް ހުށަހެޅުމުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، ފޯމު ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދު ދިނުމާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ޖަވާބުދޭން ދަތިވާކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 21, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިމުނު ތާރީޙް

ސެޕްޓެންބަރު 6, 2022

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖުލައި 21ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21 ދުވަސް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖުލައި 21ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21 ދުވަސް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ 28 އޮގަސްޓް 2022ގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާތީ މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މީގެ ފަހުން މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް އަންގަމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 21, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިމުނު ތާރީޙް

ސެޕްޓެންބަރު 6, 2022

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖުލައި 21ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21 ދުވަސް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖުލައި 21ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21 ދުވަސް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގައި ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަސްމީ 03(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގައި ނެތްނަމަ އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދޫކުރުމަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މީގެ ފަހުން މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް އަންގަމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 21, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިމުނު ތާރީޙް

ސެޕްޓެންބަރު 6, 2022

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖުލައި 21ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21 ދުވަސް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖުލައި 21ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 21 ދުވަސް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގައި ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަސްމީ 03(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގައި ނެތްނަމަ އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދޫކުރުމަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މީގެ ފަހުން މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް އަންގަމެވެ.