ނިންމުންތައް

ނޮވެންބަރު 2022

ސެޕްޓެންބަރު 2022

ޖުލައި 2022

ޖޫން 2022

މޭ 2022

އޭޕްރީލް 2022

މާރިޗު 2022

ފެބުރުވަރީ 2022

ޖަނަވަރީ 2022

ޑިސެންބަރު 2021

ނޮވެންބަރު 2021

އޮކްޓޯބަރު 2021

ސެޕްޓެންބަރު 2021

މާރިޗު 2021

ފެބުރުވަރީ 2021

ޖަނަވަރީ 2021

ޑިސެންބަރު 2020

ނޮވެންބަރު 2020

އޮކްޓޯބަރު 2020

ސެޕްޓެންބަރު 2020

Year

ލިބުނު ތާރީޙް

ޖުލައި 23, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނިމުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 31, 2022

ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމެވެ.

1. އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ގަރާރަށްފަހު ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު.

2. އެ ގަރާރުގެ އިތުރުން، އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ލިޔުމުން ރައީސް އޮފީހުން އަންގާފައި ވާނަމަ، އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

3. އަދި 21 އެޕްރީލްގައި މާލޭގެ 4 ގެއެއްގައި ދަމާފައިވާ އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާތައް ނެގުމަށް ފުލުހުން އެ 4 ގެއަށް ވަންނަން ކޯޓު އަމުރު ހޯދިއިރު، އެކަން ކުރަން ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އަމުރުކުރި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާގެ ނަން، އަދި އެކަން ކުރަން އެންގީ ލިޔުމުން ކަމުގައިވާނަމަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް.

4. ކުރިން މި ދެންނެވުނު 4 ގެއަށް ބެނާތައް ކަނޑަން ވަންނަން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ނަމާއި، ސަރވިސް ނަންބަރު އަދި ރޭންކު.

5. ވަކިވަކި ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނުގައި އަދާކުރި ދައުރު އަދި ބޮޑީ ކެމް އިން އެއްވެސް ފުޓޭޖެއް ނެގިފައި ވަނަމަ، އެ ފުޓޭޖް.

6. އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގައި، އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑަރުގެ ނަމާއި ރޭންކް.

ލިޔުންތައް

ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމެވެ.

1. އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ގަރާރަށްފަހު ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު.

2. އެ ގަރާރުގެ އިތުރުން، އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ލިޔުމުން ރައީސް އޮފީހުން އަންގާފައި ވާނަމަ، އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

3. އަދި 21 އެޕްރީލްގައި މާލޭގެ 4 ގެއެއްގައި ދަމާފައިވާ އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާތައް ނެގުމަށް ފުލުހުން އެ 4 ގެއަށް ވަންނަން ކޯޓު އަމުރު ހޯދިއިރު، އެކަން ކުރަން ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އަމުރުކުރި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާގެ ނަން، އަދި އެކަން ކުރަން އެންގީ ލިޔުމުން ކަމުގައިވާނަމަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް.

4. ކުރިން މި ދެންނެވުނު 4 ގެއަށް ބެނާތައް ކަނޑަން ވަންނަން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ނަމާއި، ސަރވިސް ނަންބަރު އަދި ރޭންކު.

5. ވަކިވަކި ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނުގައި އަދާކުރި ދައުރު އަދި ބޮޑީ ކެމް އިން އެއްވެސް ފުޓޭޖެއް ނެގިފައި ވަނަމަ، އެ ފުޓޭޖް.

6. އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގައި، އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑަރުގެ ނަމާއި ރޭންކް.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ 1ވަނަ އަދި 2ވަނަ ނަންބަރުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ދީފައިވާ ޖަވާބާމެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ބުނެފައިވާތީ، އެ ދެ ނަންބަރުގައި ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ.

2. ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ 3ވަނަ ނަންބަރުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި އެދިފައިވާ، "21 އެޕްރީލްގައި މާލޭގެ 4 ގެއެއްގައި ދަމާފައިވާ އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާތައް ނެގުމަށް ފުލުހުން އެ 4 ގެއަށް ވަންނަން ކޯޓު އަމުރު ހޯދިއިރު، އެކަން ކުރަން ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އަމުރުކުރި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާގެ ނަން" އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 27ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ (4)ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިގެންވާ މައުލޫމާތެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަމެވެ.

3. ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތިންވަނަ ނަންބަރުގެ ދެވަނަ ބައިގައި އެދިފައިވާ "ކޯޓު އަމުރު ހޯދިއިރު، އެކަން ކުރަން އެންގީ ލިޔުމުން ކަމަށްވާނަމަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ" އާއި ފަސްވަނަ ނަންބަރުގެ ދެވަނަ ބައިގައި އެދިފައިވާ "ބޮޑީ ކެމް އިން އެއްވެސް ފުޓޭޖެއް ނެގިފައިވާނަމަ އެ ފުޓޭޖް" އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ (1)ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިގެންވާ މައުލޫމާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 12ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ދަށުން ހޯދަން އެދިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، އެއިދާރާއެއްގައި ހުރި ނުވަތަ ނެތް މައުލޫމާތެއްކަން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ބުނެދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ، އެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގައި ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދުނު ފަރާތަށް ލިޔުމުން ބުނެދިނުމަށް އަންގަމެވެ.

4. ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ހަތަރުވަނަ، ފަސްވަނަ ނަންބަރުގެ ފުރަތަމަ ބައި އަދި ހަވަނަ ނަންބަރުގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (4) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހަލާތްތަކަށް ފެތޭ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ބުނި ނަމަވެސް، އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން 4ވަނަ ނަންބަރުގައި އެދިފައިވާ "ބެނާތައް ނަގަން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހަރާކާތްތެރިވި ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ނަމާއި, ސަރވިސް ނަންބަރާއި ރޭންކް" އާއި، 5ވަނަ ނަންބަރުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި އެދިފައިވާ "ވަކިވަކި ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަންގައި އަދާކުރި ދައުރު" އާއި، 6 ވަނަ ޕޮއިންޓުގައި އެދިފައިވާ "އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑަރުގެ ނަމާއި ރޭންކު"ގެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ 4ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި މަޢުލޫމާތުތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 27ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ (4)ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތަހުގީގުކުރެވެމުންދާ މީހާއަށް އާންމު އުސޫލުން ("ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ) ފޯމުން އަންގައިދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މި މަޢުލޫމާތު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އަންގަމެވެ.

5. ވީމާ، އިސްވެދެންނެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަސްމީ 03(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރުމަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

ޖަނަވަރީ 15, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ނިމުނު ތާރީޙް

ޖުލައި 27, 2022

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙާއްމަދު ޝާލިހު އެމެރިޔާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއި ގުލޭގޮތުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމެވެ.

- ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި ނަމާއި، ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ހައިސިއްޔަތު

- ދަތުރަށް ޖުމްލަ ޚާރަދުވި މިންވަރު ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުވި މިންވަރު ތަފްސީލުކޮށް އިންގޭނޭހެން - ރައީސް އޮފީހުން ޢާންމުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓާކައި، މި ދަތުރާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުންކުރި އެންމެހައި ޚާރަދުތަކާއި ގުޅޭ ރަސީދުތަކުގެ ކޮޕީ (ސަލާމާތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އުނިކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އުނިކޮށްފައި)

ލިޔުންތައް

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙާއްމަދު ޝާލިހު އެމެރިޔާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއި ގުލޭގޮތުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމެވެ.

- ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި ނަމާއި، ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ހައިސިއްޔަތު

- ދަތުރަށް ޖުމްލަ ޚާރަދުވި މިންވަރު ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުވި މިންވަރު ތަފްސީލުކޮށް އިންގޭނޭހެން - ރައީސް އޮފީހުން ޢާންމުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓާކައި، މި ދަތުރާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުންކުރި އެންމެހައި ޚާރަދުތަކާއި ގުޅޭ ރަސީދުތަކުގެ ކޮޕީ (ސަލާމާތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އުނިކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އުނިކޮށްފައި)

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތިންވަނަ ނަންބަރުގައި އެދިފައިވާ ރަސީދުތަކުގެ ކޮޕީތަކުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭތީ އެ ރަސީދު ތަކުގެ ކޮޕީ ހިއްސާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތަކަށް އެދުމުން ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ވަކި ބަޔަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބައެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެބައެއް އެ މަޢުލޫމާތަކުން، އުނިކުރުމަށްފަހު، އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ދޫކުރެވެން އޮތްބައި ދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

ޖޫން 30, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ނިމުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 9, 2022

ތިލަމަލެ ބްރިޖް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އާއި އެކު ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެދެމެވެ.

1. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މެއިންޓަނަންސް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތު.

2. އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވަ އިޖުރާއަތުތައް. މިގޮތުން އާރބިޓްރޭޝަން އަށް ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރަން ކަނޑައަޅަފައިވާނި ކޮން އިހުތިސާސެއްގައިކަން.

3. އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވޭނެ އެންމެހައި ހާލަތްތަށް.

4. މުއްދަތާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެޅޭނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން.

5. ބްރިޖް އަޅާ ނިމުމަށްފަހު ބްރިޖްގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެއްލުމެއް ވެގެން ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ހަލަތެއްގައި އެފްކޮންސް އިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެތޯ؟

6. ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ މީހުންނަށް ކޭޓަރިން ހަމަޖައްސަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން.

7. ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް އެފްކޮންސް އަށް ދިނުމުގައި އިތުރު އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްސީލު.

8. އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ޞަފުހާ އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިހުރި އެންމެ ފަހު ޞަފުހާގެ ކޮޕީ.

ލިޔުންތައް

ތިލަމަލެ ބްރިޖް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އާއި އެކު ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެދެމެވެ.

1. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މެއިންޓަނަންސް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތު.

2. އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވަ އިޖުރާއަތުތައް. މިގޮތުން އާރބިޓްރޭޝަން އަށް ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރަން ކަނޑައަޅަފައިވާނި ކޮން އިހުތިސާސެއްގައިކަން.

3. އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވޭނެ އެންމެހައި ހާލަތްތަށް.

4. މުއްދަތާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެޅޭނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން.

5. ބްރިޖް އަޅާ ނިމުމަށްފަހު ބްރިޖްގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެއްލުމެއް ވެގެން ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ހަލަތެއްގައި އެފްކޮންސް އިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެތޯ؟

6. ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ މީހުންނަށް ކޭޓަރިން ހަމަޖައްސަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން.

7. ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް އެފްކޮންސް އަށް ދިނުމުގައި އިތުރު އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްސީލު.

8. އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ޞަފުހާ އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިހުރި އެންމެ ފަހު ޞަފުހާގެ ކޮޕީ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އެއްވަނަ، ހަވަނަ އަދި ހަތްވަނަ ނަންބަރުގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ރަސްމީ 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އަންގަމެވެ.

2. ހަމައެހެންމެ، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ދެވަނަ، ތިންވަނަ، ހަތަރުވަނަ، ފަސްވަނަ އަދި އަށްވަނަ ނަންބަރުގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދޫނުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތުކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ބުނިނަމަވެސް، އެ ނަންބަރުތަކުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޤާނޫނުގެ 7ވަނަ ބާބުން އިސްތިސްނާވާފަދަ މަޢުލޫމާތުކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް މައްސަލަ ރައްދުވާއިދާރާއިން ބުނެދީފައިވާ ނުވާތީ، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 17, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނިމުނު ތާރީޙް

ސެޕްޓެންބަރު 8, 2022

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖޫން 27ވަނަ ދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް އެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ، އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

-

މިއީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި، 2022 ޖޫން 27ވަނަ ދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް އެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީ، އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 28 އޮގަސްޓް 2022 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ ކަންކަން ރޭވިފައިހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ހޯދުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ މަތިން ގާއިމުކުރުމަށް އަންގަމެވެ.

ލިބުނު ތާރީޙް

އޮގަސްޓު 24, 2022

ރައްދުވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނިމުނު ތާރީޙް

ސެޕްޓެންބަރު 6, 2022

މި މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށް 2022 މެއި 31ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީއާއި އެ ހުށަހެޅުން ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިނުވާތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ލިޔުންތައް

މި މައްސަލައަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށް 2022 މެއި 31ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާތީއާއި އެ ހުށަހެޅުން ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިނުވާތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތް

1. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ބޭއްވުނު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.

2. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ފޯމެއް ހުށަހެޅުމުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، ފޯމު ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދު ދިނުމާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ޖަވާބުދޭން ދަތިވާކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ.