ޤާނޫނު، ޤަވާއީދު އަދި އުސޫލު

އޮކްޓޯބަރު 11, 2022

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު

އޮކްޓޯބަރު 11, 2022

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

އޭޕްރީލް 6, 2022

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ ޢުސޫލު

ނޮވެންބަރު 16, 2020

އާންމު އަޑުއެހުންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު (ދެވަނަ އިސްދާރު)

ޖޫން 16, 2019

މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ކޮށްދޭން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި އެދުމުގެ އުސޫލު

އޮކްޓޯބަރު 1, 2018

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައި ވަނީ 2017 ޑިސެންބަރު 17 ގައެވެ.)

ޖަނަވަރީ 2, 2018

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި މަޢުލޫމާތު ގިންތިކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު (މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި މަޢުލޫމާތު ގިންތިކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައި ވަނީ 2015 ޖޫން 29 ގައެވެ. ވޮލިއުމް 44 އަދަދު 214)

އޮކްޓޯބަރު 3, 2017

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު (ދެވަނަ އިޞްދާރު) އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

ޖޫން 16, 2017

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު (ދެވަނަ އިޞްދާރު)

ޖޫން 16, 2015

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

ޖޫން 16, 2015

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު