އިޢުލާން

ޖޫން 12, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮކިއޯމަންޓް އޮފިސަރ

މޭ 19, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

އޭޕްރީލް 28, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

އޭޕްރީލް 3, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މާރިޗު 16, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

އޮކްޓޯބަރު 24, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް

ސެޕްޓެންބަރު 8, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ލީގަލް އޮފިސަރ

ފެބުރުވަރީ 8, 2021

އިޢުލާން ނަންބަރު: 2021/2 - މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް އަލުން ފަރުމާކޮށް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޖަނަވަރީ 11, 2021

ވާޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް