މަހޯލި ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަން - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ

ޖޫން 6, 2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާ ބެހޭ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. މި ސެޝަންގައި 30 ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.