މަހޯލި ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަން - ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

އޭޕްރީލް 11, 2023

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސް އޮފިޝަލުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާ ބެހޭ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. މި ސެޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ އާރުޓީއައިއާ ގުޅޭގޮތުން އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޤާނޫނު ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރު ދިނުމެވެ.