މަހޯލި ޤާނޫނުގެ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިފާއީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޑްރާފްޓް ގައިޑްލައިން އާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ޖަނަވަރީ 30, 2023

އައިކޮމް އާއި ބްރިޓިޝް ހައި ކޮމިޝަން އިން މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިއަދު ވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިފާއީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޑްރާފްޓް ގައިޑްލައިންއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ.