"މަހޯލި" އާ ޤަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ލީގަލް އޮފިސަރުން އަދި އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ އެކު

ޖޫން 21, 2022

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީއަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 21 ޖޫން 2022 ވީ އަނގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމުގުމުގެ އިސްވެރިންނާއި ލީގަލް އޮފިސަރުނެވެ.