"މަހޯލި" އާ ޤަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާ އެކު

ޖޫން 20, 2022

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީއަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 20 ޖޫން 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނެވެ.