Mahoali Portal

This portal is accessible only through registration.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީ މަގު، ގަލޮޅު، ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 20131

info@icom.mv

ފޯނު ނަންބަރު:3010990 (960+)

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

info@icom.mvފޯނު ނަންބަރު: 3010990 (960+)

ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީ މަގު، ގަލޮޅު، ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 20131