މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން – ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން

06 މާރިޗު 2018
13 މާރިޗު 2018

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 22 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ.

  • ފަށާ 06 މާރިޗު 2018 09:30
  • ނިމޭ 06 މާރިޗު 2018 10:00
  • ވަގުތު 30 މިނެޓް
  • ތަން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން
  • އޯޑިއަންސް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒިފުން