މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން - އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސެސް

26 ފެބުރުވަރީ 2018
27 ފެބުރުވަރީ 2018

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސެސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 12 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމާއި ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަރޫނާ އާދިލް. މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ.

  • ފަށާ 26 ފެބުރުވަރީ 2018 16:00
  • ނިމޭ 26 ފެބުރުވަރީ 2018 16:30
  • ވަގުތު 30 މިނެޓް
  • ތަން ު އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސެސް
  • އޯޑިއަންސް ު އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސެސް މުވައްޒިފުން