ފ.އަތޮޅު ނިލަންދުއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު

11 ފެބުރުވަރީ 2016
09 ފެބުރުވަރީ 2016
09 ފެބުރުވަރީ 2016

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން، އަހުލުވެރިކޮށް، އެބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ފ.ނިލަންދުއަށް ގެނެސްގެން 2016 ފެބުރުވަރީ 09 ން 11 އަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  • ފަށާ 09 ފެބުރުވަރީ 2016 00:00
  • ނިމޭ 11 ފެބުރުވަރީ 2016 00:00
  • ވަގުތު 2 ދުވަސް