ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު

28 ޖަނަވަރީ 2016
26 ޖަނަވަރީ 2016
26 ޖަނަވަރީ 2016

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް މާޅޮސް މަޑުލު އުތުރުބުރީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން، އަހުލުވެރިކޮށް، އެބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ރ. އުނގޫފާރަށް ގެނެސްގެން 2016 ޖަނަވަރީ 26 ން 28 އަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  • ފަށާ 26 ޖަނަވަރީ 2016 00:00
  • ނިމޭ 28 ޖަނަވަރީ 2016 00:00
  • ވަގުތު 2 ދުވަސް