ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

ބިޑު ކޮމިޓީ


ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް. އާރް. ޑީ ކޮމިޓީ)

 

 ލީގަލް ކޮމިޓީ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ވިސްލްބްލޯވަރ ކޮމެޓީ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމެޓީ