ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

 

ބިޑު ކޮމިޓީ


ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް. އާރް. ޑީ ކޮމިޓީ)

 

 ލީގަލް ކޮމިޓީ

 


 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ވިސްލްބްލޯވަރ ކޮމެޓީ