އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު - 2019

( މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު" ގެ 42 ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހަދައިފައިވާ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ 43 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތީން ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުރައްވައި ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފޮނުއްވަން ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ ).