ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 1 - "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާ ހިއްސާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް