2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔަތު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް