މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު - 2 ވަނަ އިސްދާރު