"މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ" ހޮވުމާއި އިދާރާތައް ގިންތިކުރުމުގެ އުސޫލު

"މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ" ހޮވުމާއި އިދާރާތައް ގިންތިކުރުމުގެ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައި ވަނީ 2015 ޑިސެންބަރު 27 ގައެވެ.

ވޮލިއުމް 44 

އަދަދު 350