ޢަލީ އަމީރު، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު