މަރްޔަމް ރިޒްނީ ޢަލީ، ޙައްވާ ރިޒްމާ ޢަލީ، ޢާއިޝަތު ޝިޒްނީ ޢަލީ، ޔާސިރު ޢަލީ، އާމިނަތު ރަޝީދާ އަދި ޢާޠިފާ ޢަލީ ވ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް