އާމިނަތު ސަޢީދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު