މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު