މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އަޙްމަދު އައިމަން ލަޠީފް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު