މިލަދުން މަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައި ރިޕޯޓު