މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ޝަޒްލީން އަޙްމަދު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ނިންމުމުގެ ރިޕޯޓް

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް