ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު (މައްސަލަ ނަންބަރު: 48)

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް