މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލުމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް