މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ނިންމުމުގެ ރިޕޯޓް

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް