މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ނިންމުން

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް