އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ނިންމުމުގެ ރިޕޯޓް

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް