މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގެ ނިންމުން

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް