ސީއެޗްއާރްއައި އާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އައިކޮމްގެ މުވައްޒަފުނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ބަޔާން

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް