މާލެ ވޯޓާރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ޚުލާޞާ ބަޔާން

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް