އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ޚުލާޞާ ބަޔާން

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް