ފުރަބަންދުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު - 2