ބަޔާނެއް :

މި އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައިހުންނަ ގަޑިއެއްގައި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެނަމަ، މިބައިގައި ތަފްސީލާއެކު އެވާހަކައެއް ލިޔުއްވައިލައްވާށެވެ! އެންމެ އަވަހަށް އޮފީސް ހުޅުވާ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަވާބެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

މި އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ އަދި ތަކެތި ބަލައި ގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. 

 

 

ކޮމިޝަނަރުގެ ބިޔުރޯ

   
ޙުސައިން ފިޔާޒް މުސާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ 3010988
     
އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު ބިޔުރޯ އޮފިސަރ 3006035
އިސްމާޢީލް ރަޔާން ޖަލީލް އެސިސްޓެންޓް ބިޔުރޯ އޮފިސަރ 3010998

 

ލީގަލް ޔުނިޓް

   
ފާޠިމަތު ސައުސަން ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް 3006034
ނަހުޒާ ރަޝީދު ލީގަލް އޮފިސަރ 3005684

 

އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ ބައި

   
ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3010991

 

އެޑްމިން ޔުނިޓް

   
މަރްޔަމް އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3010992
ޝައްފާނު ޤާސިމް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 3006036

 

ބަޖެޓް ޔުނިޓް

   
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 3010993
ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 3010994

 

ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޔުނިޓް

   
ހައިމަން ޙުސައިން ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ 3010996

 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ބައި

   
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3010997

 

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

   
ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙްސަން ލީގަލް އޮފިސަރ 3010995

 

އެވެއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓް

   
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 3005685