ބަޔާނެއް :

މި އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައިހުންނަ ގަޑިއެއްގައި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެނަމަ، މިބައިގައި ތަފްސީލާއެކު އެވާހަކައެއް ލިޔުއްވައިލައްވާށެވެ! އެންމެ އަވަހަށް އޮފީސް ހުޅުވާ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަވާބެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

މި އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ އަދި ތަކެތި ބަލައި ގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 12:00 އަށެވެ. މި ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާގުޅިގެންނެވެ.

ނޯޓު: މިވަގުތު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި ހުރުމުން މި އޮފީހަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް" ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

     
     
އިދުރީސް އިސްމާޢީލް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 3006031
     
ކޮމިޝަނަރުގެ ބިޔުރޯ    
އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު ބިޔުރޯ އޮފިސަރ 3006034
     
ލީގަލް އެންޑް ރިސާރޗް ޔުނިޓް
    ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް    
ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙްސަން ލީގަލް އޮފިސަރ 3010995
     
އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް    
ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3010991
     
އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރ ޔުނިޓް
   
މަރްޔަމް އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3010992
ޝައްފާނު ޤާސިމް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 3006036
     
ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް
   
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 3010993
ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 3010994
     
ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޔުނިޓް    
ހައިމަން ޙުސައިން ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ 3010996
     
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ    
އަރީބް ޙުސައިން ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން 3010989
     
ޕްރޮގްރާމްތައް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް
   
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3010997
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 3005685