ޑްރަގް ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 16/2019
28 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 މެއި 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ:

ޑްރްގް ކޯޓުގެ އިޢުލާނު ނަންބަރަކާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާ ދިނުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 8 ގެ (ށ) ގައިވާ ޝީޓް، ޖަދުވަލު 33 ގައިވާ ޝީޓާއި ޖަދުވަލު 9 ގެ (ހ) ގައިވާ ޝީޓުގެ އިތުރުން މި ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ފުރާފައިވާ އެންމެހާ މާކުސް ޝީޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ކޮޕީ.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 24 ޖޫން 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ސާފުނުވާތީ އަލުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނު