ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 15/2019
28 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 މެއި 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިޢުލާނު ނަންބަރަކާއި ގުޅިގެން ޑްރަގް ކޯޓުން ހޯދާފައިވާ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްގެ މާކުސް ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 24 ޖޫން 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ސާފުނުވާތީ އަލުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނު