ފެމިލީ ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 14/2019
28 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 މެއި 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ: ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިޢުލާނު ނަންބަރަކާއި ޑްރަގް ކޯޓުން ހޯދާފައިވާ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްގެ މާކުސް ހޯދައި ދިނުން އެދި.

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 24 ޖޫން 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް:

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ސާފުނުވާތީ އަލުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނު