ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 11/2019
28 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 27 މެއި 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

2018 ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެންބަރު، ޑިސެންބަރު އަދި 2019 ޖަނަވަރީ އަދި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕްތައް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 20 ޖޫން 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް އެންގުމުން، އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން.