މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 09/2019
28 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 03 އެޕްރީލް 2019

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : އާންމު ފަރާތަކުން

މައްސަލަ

އެފަރާތުގެ އެކައުންޓް ބެލެންސް ޝީޓް ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހެޅުމުން ލިބިފައި ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުން އެދި

މައްސަލަ ނިމި ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 23 މެއި 2019 

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަށް އެންގުމުން، އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން.