އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

CASE NO: 06/2019
28 ޖަނަވަރީ 2020

މައްސަލަ ލިބުނު ތާރީޚް : 08 މެއި 2019

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : ކައުންސިލަކުން

މައްސަލަ

މި މައްސަލަވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނބުރާ ނަގާފައި

މައްސަލަ ފައިލު ކުރެވުނު ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2019

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް

މި މައްސަލަ، މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވި ފަރާތުން އަނބުރާ ނަންގަވާފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ވަނީ ފައިލު ކުރެވިފައި